Znak Towarowy

Dnia 24.04.2014 roku znak słowny NEWAG zare­je­stro­wany został w Urzę­dzie Har­mo­ni­za­cji Rynku Wewnętrz­nego (OHIM) w Ali­cante jako wspól­no­towy znak towa­rowy (CTM – Com­mu­nity Trade Mark). WZT NEWAG swoją ochroną obej­muje m. in. pro­duk­cję, naprawę, utrzy­ma­nie oraz dzier­żawę taboru szynowego.

Prawo ochronne udzie­lone na wspól­no­towy znak towa­rowy NEWAG powo­duje, że Spółka Newag IP Management z wyłą­cze­niem innych osób, które nie posia­dają jej zgody, może uży­wać znak towa­ro­wego do ozna­cza­nia obję­tych reje­stra­cją towa­rów i usług na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Jed­no­cze­śnie Newag IP Management może zaka­zać innym oso­bom posłu­gi­wa­nia się ozna­cze­niami iden­tycz­nymi z jego zna­kiem dla ozna­cze­nia iden­tycz­nych towa­rów lub usług. Ochrona wspól­no­to­wego znaku towa­ro­wego doty­czy rów­nież posłu­gi­wa­nia się ozna­cze­niami, które ze względu na podo­bień­stwo do chro­nio­nego znaku towa­ro­wego mogą wpro­wa­dzać w błąd lub powo­du­ją­cych praw­do­po­do­bień­stwo sko­ja­rze­nia ze znakiem.