O Spółce

NEWAG IP Management sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu powstała 7.10.2014 roku. Spółka utworzona została w grupie kapitałowej NEWAG jako spółka dedykowana zarządzaniu prawami własności intelektualnej – know-how i znaku towarowego.

Celem powierzenia NEWAG IP zarządzania prawami własności intelektualnej Spółki była optymalizacja działań zarządczych związanych z prawami własności intelektualnej. Uzasadnieniem dla takiego działania jest ciągle rosnące znaczenie, jakie mają prawa własności intelektualnej dla prowadzenia działalności polegającej na produkcji, naprawach i modernizacji taboru szynowego o znacznym zaawansowaniu technologicznym.

Spółka Newag IP Management posiada:

– prawa do znaku towarowego słownego „NEWAG” objętego: prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz prawem wynikającym z decyzji Urzędu Patentowego z dnia 1 września 2014 r., wydanej po rozpoznaniu zgłoszenia nr Z-410373
– prawa do „know-how”, stanowiącego zespół konkretnej i mierzalnej wiedzy, w tym doświadczeń, rozwiązań, koncepcji, utworów oraz wszelkiego innego dorobku intelektualnego Spółki obejmującego informacje stanowiące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłowego wytwarzania elektrycznych zespołów trakcyjnych, spalinowych zespołów trakcyjnych oraz podwozi pojazdów szynowych, a także działalności gospodarczej w zakresie modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw spalinowych i kolejowych wagonów pasażerskich.

NEWAG IP Management sp. z o.o. udziela licencji pozostałym spółkom z Grupy NEWAG na korzystanie z posiadanych przez nią praw własności intelektualnej.